Gaardebesuch / Visite Jardin

Publié le

Loosst iech verzauberen bei der Entdeckung vun engem  aussergewéinleche Gaart zu Helsem. / Laissez-vous enchanter  lors de la découverte d’un jardin extraordinaire à Helmsange. 
Freides/Vendredi  01.07.16   17.30 - 20.00  

 

Adresse: 69, rue Mercatoris, L-7237 Helmsange  (Famille Wolff) 

Während der Visite offréieren déi gréng Walfer iech  en Apéro  an e Maufel. / Pendant la visite, déi gréng Walfer  vous offriront apéro et en-cas.